GEOINFORMACIONI SISTEM - GIS - primjena u Našem preduzeću

PROVOĐENJE AKTIVNOSTI NA GEOGRAFSKOM INFORMACIONOM SISTEMU U KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SARAJEVO

GIS Arhitektura

Projektom razvoj GIS-a, u našem preduzeću formiran je Digitalni katastarski plan vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno svih elemenata: potrošača, ulica, kvarova i nekih općih podataka o granicama zona i podzona vodosnabdijevanja, zaštitnih zona izvorišta, rijeka, administrativnih granica i dr.
Ovim projektom formiran je digitalni katastar geodetskih planova komunalnih uređaja i instalacija u razmjerama 1:500 i 1:1000 i drugim standardnim razmjerama na cijelom obuvatu poslovanja Preduzeća.Svi ovi podaci pohranjeni su na GIS server ( Autodesk Map Guide server ), preko kojeg podatke i programska rješenja koristi 165 zaposlenika unutar preduzeća na jednostavan način putem Internet Explorera.

Uz obezbijeđeni hardver, softver i informatičku mrežu i uz već postojeću bazu potrošača MONV i telemetrijski sistem, podaci iz GIS-a dovedeni su do svih korisnika. Na taj način uspostavljena je kompletna GIS Klien/Server arhitektura.

Obezbijeđeno je aplikativno rješavanje pojedinih interaktivnih relacija između sve tri baze ( GIS, MONV - Mjerenje, Očitanje, Naplata Vode i TELEMETRIJA) i interaktivan odnos korisnika između sebe i u odnosu na baze podataka.

Uređene podatke sa GIS servera korisnici mogu pregledavati, koristiti, štampati, mogu se geolocirati i zumirati na bilo koji element iz digitalnog katastra.

Mogu editovati prostorne i atributne podatke, ili postavljati različite upite na postojeće baze podataka.

Neke radne procedure, koje se tiču češće razmjene podataka između više službi i korisnika (pogotovo onih službi sa izdvojenih lokacija), pomoću "klasičnih" Web aplikacija implementirane su u GIS.

Na taj način programski su obrađene radne procedure prijavljivanja otkrivenih kvarova, otvaranje radnih naloga za iskope, potvrđivanje popravke kvara, ovjere kvarova i značajne procedure bilansa voda i izračuna gubitka vode. Uređena je i digitalna tehnička dokumentacija svih objekata voda.

Interesantno je naglasiti da se same aktivnosti na kvarovima usko vežu za rad tri službe sa tri različite lokacije, tako da je komunikacijom putem servera i mreža značajno ubrzan prenos, obezbjeđenosti i bekap podataka. U svakom momentu i za bilo koji vremenski period moguć je presjek stanja kvarova, podjela po statusima, tipovima, uočavanje prekida aktivnosti u lancu aktivnosti i dr.

Dostignuti nivo uvođenja GIS-a u rad Preduzeća, omogućava prije svega, znatno veću efikasnost na planu istraživanja i opravke kvarova, odnosno smanjenja gubitaka.
Kada je riječ o istraživanju, stvoreni su uslovi za makro lociranje i utvrđivanje područja koja imaju najveće gubitke, te se na taj način mogu efikasnije tražiti najveći kvarovi i curenja na vodovodnoj mreži.

Što se tiče opravki kvarova, veoma je ubrzan postupak prijave, otvaranja radnog naloga i konkretne opravke, jer se svi podaci praktično istovremeno mogu povući sa jednog mjesta (servera). Mogućnosti raznih analiza gotovo se ne mogu izbjeći, a na taj način se mogu donositi pravilne i jasne odluke o konkretnim mjerama (prioritetima za opravke, rekonstrukcije, zamjene itd.).

Druga značenja aplikacija su bilans zona vodosnabdijevanja i proračun gubitka vode (količina neoprihodovane vode) u svim zonama i podzonama vodosnabdijevanja. Izračun gubitka po zonama vrši se na osnovu kontinuiranog praćenja i bilježenja podataka o ulazu vode u zone vodosnabdijevanja sa jedne strane, i na osnovu podataka o potrošnji vode iz poslovno-informacionog sistema sa druge strane. Uz pomoć GIS alata, kreiran je digitalni katastar vodomjernih mjesta koja su pridružena adekvatnim zonama vodosnabdijevanja. Ova procedura ima za cilj kontinuirano praćenje gubitka vode u zonama i efikasno planiranje poslova na istraživanju i otklanjanju gubitaka.

U novonastaloj praksi, uopće u komunalnoj hidrotehnici, GIS je temeljna pretpostavka za daleko bolju efikasnost u aktivnostima na smanjenju gubitaka vode. Nadamo se da su naša očekivanja u tom pravcu sasvim realna, a vrijeme pred nama će pokazati koliko smo bili u pravu. Veliki korak, kada se radi uopće o upotrebi GIS-a jeste i mogućnost preuzimanja podataka iz arhivske baze telemetrijskog sistema, što je od izuzetnog značaja za bilansiranje količina vode, odnosno izradu korektivnih planova istraživanja i analize gubitaka vode na vodovodnoj mreži.

Aplikacijom Tehnička dokumentacija objekata vodovoda na GIS Serveru, pohranjeni su svi podaci o rezervoarima, pumpnim stanicama, izvorištima, bunarima. Svi ovi objekti dati su u tzv. kartotekama na način da su predstavljeni CAD shemama, slikama, situacijama i tabelama pripadajućih agregata i armatura.
Aplikacija je dio radnog procesa održavanja pogonske spremnosti sistema vodosnabdijevanja građana vodom.

U pripremi su programska rješenja, kojima bi se podržavali procesi otkrivanja i popravke kvarova nastalih na kanalizacionoj mreži, procesi održavanja prostorne baze vodomjernih mjesta i procesi rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže.

GIS će biti stalno dograđivan u smislu unosa novih podataka, novih aplikacija, koje će, sasvim sigurno, biti izraz velikog broja korisnika.