PRIJAVA / ODJAVA / PROMJENA PODATAKA POTROŠAČA ...

KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo

OBAVJEŠTENJE


Obavještavamo korisnike naših usluga da će se promjena broja članova domaćinstva u zgradama kolektivnog stanovanja od 16.08.2016 godine, a postupajući po Rješenju Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, vršiti na osnovu zahtjeva korisnika usluge, uz obavezno priloženu ovjerenu kućnu listu ili ovjerenu izjavu o broju članova domaćinstva korisnika.

Ujedno vas obavještavamo da je Uredbom o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvodnju otpadnih i atmosferskih voda ('Sl. novine Kantona Sarajevo' broj 22/16), u članu 57., regulisana prijava promjena na sljedeći način:

(1) Korisnik usluge je dužan da u roku od osam dana od dana nastale promjene pisanim putem prijaviti davaocu usluge svaku promjenu koja je od uticaja na međusobne ugovorene odnose, naročito ako izvrši:
     a) promjenu vlasništva,
     b) promjenu kategorije potrošača,
     c) promjene koje se odnose na broj članova domaćinstva korisnika usluge i sl.

(2) Promjene iz stava (1) ovog člana koje se odnose na korisnike usluge u građevinama sa više stambenih i/ili poslovnih jedinica, obavezan je pisanim putem davaocu usluge prijaviti i upravitelj zgrade.

(3) Davlac usluge dužan je prijavljene promjene iz stava (1) ovog člana primjenjivati od sljedećeg mjesečnog obračuna komunalne usluge.

Popunjen i potpisan zahtjev (zahtjev dat u prilogu) potrebno je donijeti u Centar za potrošače u ulici Jaroslava Černija br. 8.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod nadležnih referenata na broj telefona:
+387 33 23 76 55 lok. 532, 525, 524 i 474.
 
Ovdje možete preuzeti 'ZAHTJEV ...' (pdf)