INFORMATIZACIJA - Projekat izgradnje informacionog sistema u KJKP VIK Sarajevo


Projekat za izgradnju integralnog informacionog sistema, koji obuhvaća aktivnosti iz svih vitalnih segmenata preduzeća, rađen je tokom 1998.godine, a u januaru 1999. potpuno je stavljen u funkciju. Projekat je većim dijelom finansiran iz sredstava donacije Finske vlade, a dijelom vlastitim ulaganjem.
Donacija je realizovana kroz dvije faze tj. dva sklopljena ugovora sa firmom OPTIMA-OR iz Sarajeva kao izvođačem cjelokupnog projekta.

Cijeli projekat je obuhvatao:

1. Nabavku i instaliranje HW opreme
U svim službama na svakoj od naših lokacija, od čega posebno treba naglasiti dvije SERVER mašine sa dva procesora pod OS SCO UNIX, koje se nalaze na dva lokaliteta u ul. Jaroslava Černija i ul. Terezija. Server mašine dovoljno su jake da mogu prihvatiti priključenje još do 100 radnih stanica na lokalitetu J. Černija i još do 80 radnih stanica na lokalitetu Terezija za rad u client/server arhitekturi na aplikacijama pod ORACLE bazom.

2. Komunikaciona oprema za:
    a/ LAN na svakoj od lokacija, pri čemu svaka ima kompletno izvedeno kabliranje za pasivnu opremu za duži period naših potreba, koje će omogućavati brzine
    prenosa do 100 Mbs, tako da eventualni prelazak na Fast Ethernet neće zahtijevati izmjenu sistema kablova.

    b/ WAN koji povezuje sve naše lokacije: Jaroslav Černi, Terezija, Azize Šaćirbegović, PS Centar, Paromlinska i dva udaljena skladišta. Povezivanje LAN-ova
    obavljeno je iznajmljenim PTT linijama, a zgrade unutar lokacije Jaroslav Černi povezane su optičkim kablom.

Bitno je da u projektu LAN-a po lokacijama i ukupnog WAN-a, nismo ostali zatvoreni sa postojećim kapacitetima, nego su otvorene mogućnosti dalje dogradnje uz minimalna ulaganja. Ovim smo dobili idealnu platformu za izgradnju inegralnog informacionog sistema jer smo obezbijedili komunikaciju sa svim lokacijama koje su u sastavu KJKP "ViK".

3. Izradu aplikativnog software-a:
Kroz aplikativna rješenja obuhvatili smo veliki dio poslova u preduzeću, posebno na lokacijama Terezija (finansijsko-ekonomski poslovi) i Jaroslava Černija (baždarnica, vodomjeri, naplata) i kroz dostupnost svih informacija rukovodnim strukturama. Cjelokupni aplikativni software rađen je sa alatima ORACLE RDBMS u WINDOWS okruženju i instaliran je na dvije SERVER mašine, ovisno o poslovima koje pokrivaju:
    - aplikacijama iz domena finansijsko-ekonomskih poslova pokriveni su poslovi kojima se zaokružuje praćenje tokova novca, roba i usluga. Dio ovih
      aplikacija, koji pokriva skladišno poslovanje, instaliran je na PC- jevima u skladištima Briješće i Stup i modemskom vezom ostvaruje komunikaciju sa bazom
      materijalnog poslovanja na SERVER-u u Tereziji;
    - aplikacija obračuna potrošnje vode sa svim modulima koji je čine, instalirana je na SERVER-u na lokaciji J.ČERNIJA i ostvaruje direktnu komunikaciju sa
      bazom na drugom SERVER-u. Ova baza podataka namjenjena je za rad svima, koji se bave finansijskim i naturalnim pokazateljima potrošnje vode.

Svi korisnici, koji imaju dozvolu za rad sa ovim aplikacijama bez obzira na kojoj se lokaciji nalaze, imaju direktan pristup ovoj bazi, bilo da je pretražuju ili ažuriraju.
Aplikacija je napravljena tako da funkcionalno zaokružuje određene grupe poslova: mjerenje i očitanje potrošnje vode, evidencije vodomjera i baždarenje, obračun potrošnje vode sa naplatom i utuženjima.
Ovaj specifični aplikativni softwar rađen je po našim projektnim zahtjevima i sa učešćem naših radnika u zajedničkom timu na izradi cjelokupnog projekta. On pokriva širok dijapazon poslova preduzeća i daje mogućnost da se, koristeći ga, povežu sve lokacije koje su u sastavu VIK-a.

Ono što treba posebno naglasiti već je ostvareno: povezivanje ove baze podataka sa bazom Geografskog informacionog sistema (GIS), koju uglavnom sami razvijamo.
S obzirom na to da se svakodnevnim stvaranjem velikog broja različitih transakcija ušlo u 2001. godinu sa oko 10.000.000 različitih vrsta slogova, morali smo voditi posebnu brigu o arhiviranju podataka. To je rezultiralo izradom novog modula arhiviranja podataka i kupovinom dvije nove izuzetno moćne server mašine, koje su određene za transakcione server-e. Stare server mašine ostavili smo za arhivske baze podataka. Posljedica ovog projekta je i prelazak na novi OS NT 2000 na sva četiri server-a, čime smo napustili OS SCO UNIX. Napravili smo još i upgrade baze sa Oracle7.3 na Oracle 9i.

S ponosom možemo istaći da naše preduzeće sada ima informacioni sistem na kome nam i mnoge razvijene zemlje mogu pozavidjeti. Imamo više od 160 PC radnih stanica na svim našim lokacijama koje su uvezane u mrežu, čime smo dobili mogućnost međusobnog komuniciranja svih instaliranih PC radnih stanica bilo kroz rad na aplikacijama koje su u eksploataciji ili na nivou E-mail pošte. Razvili smo i već koristimo servis INTRANET za protok informacija od internog značaja za preduzeće u lokalnoj mreži računara. Njegova osnovna namjena je da informacije od zajedničkog značaja budu dostupne svim zaposlenim radnicima u Preduzeću.

Od posebnog značaja je i očitanje vodomjera ručnim računarima PSION-WORKABOUT, kojima je opremljen svaki naš očitač. Cilj ovog projekta je poboljšanje procesa rada očitanja vodomjera, kao i sakupljanje ispravnih podataka o vodomjerima i potrošačima koji se ustanove na terenu. Unosom očitanja putem ručnih računara, znatno skraćujemo vremenski ciklus poslova od uzimanja očitanja sa terena, do ispostavljanja računa potrošaču. Ovim načinom rada omogućeno je da potrošač dobije račun za vrlo kratko vrijeme poslije izvršenog očitanja, pa se može očekivati da i stepen naplate računa bude povećan.
Naša dalja poslovna orijentacija je da postepeno opremamo svaki stan vodomjerom uvođenjem M-bus vodomjera u zgrade (realizacija projekta "vodomjer u svaki stan"), a neke od potrošača vodomjerima, koji će se isključivo radijski očitavati (ambasade, velike firme i dr.).
Da bi ovo ostvarili, krenuli smo u 2000. godini u realizaciju projekta izrade jedinstvenog software-skog rješenja za sve načine čitanja vodomjera: ručno, radijsko, lasersko i M-bus, koje bi bilo ugrađeno u naš projekat MONV. Osnovno je da se i takva očitanja mogu ostvariti sa postojećim ručnim računarima PSION-WORKABOUT, na koje idu adekvatni interfejsi zavisno od načina čitanja.
Čitanje vodomjera sa M-bus koncentratora vrši se već od sredine 2000. godine i potrošačima koji su priključeni kao M-bus klijenti, ispostavljaju se računi sa ovako uzetim stanjem vodomjera. Uvođenjem radijskog čitanja vodomjera putem ručnih računara PSION, zaokružili smo jednu cjelinu, a to je projekat svih načina očitanja vodomjera putem ručnog računara. Krajem 2003. godine počeli smo sa realizacijom projekta "Vodomjer u svaki stan" u zgradama kolektivnog stanovanja.

Predloženo rješenje sadrži:
    - unutar stambeno - poslovnih jedinica ugrađivaće se vodomjeri koji moraju imati na sebi ugrađen HRI sistem, koji služi za elektronsko očitanje. Radi se o
      novom tipu vodomjera, koje naši potrošači nisu ugrađivali;
    - pred ulaz u stan ili objekat, obavezno dostupan za očitanje, pored svakog takvog brojila mora se instalirati MiniPad interfejs;
    - očitanje vodomjera vrši se ručnim računarom PSION na koji će se priključiti data connector MDK (TTL) kojim se očitava MiniPad;
    - gotovo software rješenje za očitanje MiniPada pomoću MDK na PSION-u.