SANITARNA ZAŠTITA I TEHNOLOGIJA VODE

Pravni okvir djelovanja u oblasti zaštite voda definiran je Zakonom o vodama, Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine Federacije BiH, br.70/06) i Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se upotrebljavaju ili planiraju da koriste za piće (Sl. novine Federacije BiH, br. 51/02).
Podzemne vode, (Bačevo- 29 bunara, Sokolovići-4 bunara, Stup 3 bunara) prepumpno-gravitacionim sistemom, vodosnabdjevanja grada Sarajeva, učestvuju sa više od 80% od ukupnih količina vode koje obezbjeđuju kontinuitet vodosnabdjevanja zajedno sa13% voda sa kraških vrela (vr. Mošćanica, vr. Crnil, vr. Sedrenik, Uroševo vrelo, vr. Vode-Nahorevo, vr. Kovačići i vr. Hrasnica) i max. 4% sa filterskih postrojenja (FP. Bosna, FP. Vogošća, FP. Mošćanica-nije u funkciji) za prečišćavanje vode rijeka Bosne i Vogošće u vodu za piće.

Izuzetno složen vodovodni sistem grada Sarajeva koji čine 1017 km primarnih i sekundarnih cjevovoda različitih profila i od različitih materijala u ovisnosti od njihove starosti, 475 km priključnih cjevovoda, 36 bunara, 55 rezervoara (93.497 m3 rezervoarskog prostora), 24 pumpne stanice i 11 hidrofleks postrojenja, sa ciljem očuvanja kvaliteta vode, mora biti pod kontinuiranim sanitarnim nadzorom kako bi se svi registrovani nedostaci kao potencijalna opasnost po kvalitet vode, na vrijeme eliminisali.
Integralni dio aktivnosti vezanih za zaštitu i poboljšanje kvaliteta vode mora biti monitoring kvaliteta vode koji u slučaju registrovanih odstupanja od propisanih MDK vrijednosti parametara, ukazuje na uticaje sa terena koje treba detektovati i odmah ukloniti.
Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se upotrebljavaju ili planiraju da koriste za piće (Sl.novine Fed. BiH, br. 51/02) propisuje princip utvrđivanja i obilježavanja dijela površina kao zone sanitarne zaštite u ovisnosti od vremena koje je potrebno vodi da dođe do vodnog objekta. Propisane su mjere zaštite izvorišta pitke vode sa pobrojanim aktivnostima koje su uz posebne mjere nadzora dopuštene. Posebnim podzakonskim aktima se donose mjere zaštite, zabrane i ograničenja, te se propisuje monitoring mjera i aktivnosti.Na svim vodnim objektima sa posebnom osjetljivošću i postojanjem visokog rizika, kada su u pitanju okoliš i sva dešavanja u okolišu, data je instrukcija kako se ponašati u vrijeme akcidenta, sa slijedom obaveznih radnji u sistemu obavještavanja i zaustavljanja proizvodnje i distribucije vode radi blagovremene zaštite zdravlja naših potrošača.

Izvori zagađenja su po svom karakteru i stepenu uticaja podijeljeni na koncentrisane (urbane otpadne vode, industrijske otpadne vode, procjedne vode sa otpada) kao največe izvore zagađenja i izvore zagađenja koji su po svom karakteru rasuti ( ruralna naselja, poljoprivreda, šumarstvo, saobraćaj).