LABORATORIJA

Čista voda je preduslov za zdrav život. U modernim vremenima, kada se kao posljedica ljudske
aktivnosti konstantno povećava emisija polutanata u okoliš, paralelno se povećava i potreba za kontrolom sve većeg broja pokazatelja kvaliteta. Prvi preduslov za dobivanje realnih podataka o kvalitetu vode je dobro opremljen laboratorij a zatim i stručan kadar. Sa ponosom možemo reći da laboratorija KJKP “ViK“ Sarajevo posjeduje oboje i da ide u pravcu akreditacije prema standardu
ISO 17025. U radu koristimo standardne metode koje su u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni glasnik BiH 40/10).OPREMLJENOST

Pored opreme za rutinske fizikalno-hemijske i mikrobiološke analize koja između ostalog obuhvata i
pH-metar, konduktometar, turbidimetar, UV-Vis spektrofotometre, mikroskope, sterilizatore,
autoklave, vodena kupatila, sistem za membransku filtraciju i analitičke vage, hemijska laboratorija
je opremljena i sa sofisticiranim instrumentima kao što su: atomski apsorbcioni spektrometar (AAS) (grafitna, plamena i hidridna tehnika), infracrveni spektrometar (FT-IR), tečni hromatograf visokih performansi (HPLC) sa fluorescentnim i diode array detektorom, gasni hromatograf sa masenim spektrometrom (GC-MS) i gasni hromatograf sa detektorom elektronskog zahvata (GC-ECD), kao i pratećom opremom za pripremu uzoraka kao što su centrifuga, sistemi za ekstrakciju na čvrstoj
fazi i sl.STRUČNI KADAR

U hemijskoj i mikrobiološkoj laboratoriji su zaposlena četiri inžinjera hemije, osam tehničara, šest administrativnih i pomoćnih radnika i jedan ljekar specijalista mikrobiolog kao spoljni saradnik. U pouzdanost naših rezultata smo se uvjerili više puta putem međulaboratorijskih provjera sa
domaćim i inostranim laboratorijama. Tokom 2008. god. smo u sklopu projekta CARDS 2006 –
Proficiency Testing u Laboratoriji za metrologiju i kvalitet u Ljubljani učestvovali u
međulaboratorijskoj provjeri zajedno sa još osam država i potvrdili tačnost naših rezultata u
analizi olova, kadmija, natrija i kalija u vodi za piće.PARAMETRI KOJI SE KONTROLIŠU

Redovno vršimo kontrolu kvaliteta vode iz naših izvorišta i iz distributivnog sistema, odnosno kod krajnjeg korisnika na parametri prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službeni
glasnik BiH 40/10). Pored osnovnih fizikalno-hemijskih i mikrobioloških parametara u mogućnosti smo
da radimo i analizu teških metala, organohlornih pesticida, polihloriranih bifenila, poliaromatskih ugljikovodika, nusprodukata dezinfekcije i mineralnih ulja. Uslugu kontrole kvaliteta vode za piće
vršimo i za sva zainteresirana pravna i fizička lica prema zvaničnom cjenovniku KJKP “ViK“ Sarajevo.